Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Cherrytv.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Cherrytv.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cherrytv.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Privacy

Privacy Statement

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cherrytv.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cherrytv.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cherrytv.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Cherrytv.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cherrytv.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Affiliate Disclaimer

Cherrytv.nl kan een commissie ontvangen voor leads of verkopen, die worden gegenereerd door aanbiedingen die u op de website kunt vinden. Dit betekent dat wanneer een bezoeker van Cherrytv.nl op een link klikt die naar een website leidt die wij hebben beoordeeld, er commissie kan worden toegekend. Voor veel beoordelingswebsites is het verwijzen van klanten een veel voorkomende praktijk. De klant wordt niet in rekening gebracht voor de inkomsten die worden gegenereerd.

Wijzigingen en jurisdictie

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de voorwaarden van Cherrytv.nl op deze pagina. In geval van geschillen is de Nederlandse wet van toepassing.